Sz. P. Roberta Metsola
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

Sz. P. Deputowani Parlamentu Europejskiego

DW.

Sz. P. Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Unia Europejska powstała jako wspólnota suwerennych narodów, które za pomocą kooperacji pragną osiągnąć pokój na kontynencie oraz zapewnić swobodny przepływ ludzi i towarów w celu budowy dobrobytu Europy. Kluczowe założenie tej kooperacji, a więc poszanowanie suwerenności państw członkowskich wspólnoty, planują zniweczyć eurodeputowani, którzy zaproponowali zmianę traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Konsekwencjami wdrożenia projektu przygotowanego przez pięciu eurodeputowanych z Belgii oraz Niemiec (Guy Verhofstadt z frakcji „Odnowić Europę”, prof. Sven Simon z frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Gabriele Bischoff – wiceszefowa frakcji Socjalistów i Demokratów, Daniel Freund z frakcji Zielonych oraz Helmut Scholz z frakcja Lewicy) będą likwidacja suwerenności państw narodowych oraz stworzenie europejskiego superpaństwa.

Projekt zmian traktatów unijnych przewiduje 267 poprawek do traktatów unijnych, które obejmują m.in. poszerzenie kompetencji UE w dziedzinie polityki klimatycznej, energetyki, bezpieczeństwa, gospodarki czy polityki społecznej. Zakłada również modyfikację unijnych procedur legislacyjnych, wzmocnienie roli Trybunału Sprawiedliwości UE oraz korektę zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Projekt 5 eurodeputowanych został zatwierdzony 25 października przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego i trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego.

Najgroźniejsza z postulowanych zmian polega na zniesieniu zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej, dotyczących niektórych obszarów funkcjonowania UE. W praktyce doprowadzi to do pozbawienia państw narodowych autonomii oraz głosu w sprawach kluczowych dla ich przyszłości. W efekcie pełną dominację mogą osiągnąć bogate państwa Europy Zachodniej, które będą mogły przegłosowywać inicjatywy niekorzystne dla mniejszych i biedniejszych państw Europy Centralnej i Południowej.

Zgłoszony projekt ma zabarwienie ideologiczne. Dominuje w nim skrajnie lewicowa retoryka. Jej przejawem jest postulat usunięcia precyzyjnego rozróżnienia na dwie płcie biologiczne „kobietę i mężczyznę” i zastąpienie go „płcią społeczno-kulturową” (ang. gender). Próba walki z biologicznym podziałem na dwie płcie wprowadzi do prawa unijnego zamęt, praktyki dyskryminacyjne oraz zagrożenie dla zdrowia dla osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej. Może także skutkować karaniem osób broniących definicji płci biologicznej. Stanowczo przeciwko temu protestujemy.

Transformacja proponowana przez lewicowych radykałów to de facto likwidacja Unii Europejskiej opartej o wspólnotę niepodległych narodów, które współpracują w oparciu o jednomyślność oraz konsensus. W jej miejsce powstać miałyby Stany Zjednoczone Europy z pozbawionymi podmiotowości państwami-eurolandami, których polityka wewnętrzna i zewnętrzna będzie sterowana z Brukseli przez osoby posiadające często interesy sprzeczne interesami państw narodowych. Dlatego zwracamy się do Państwa z żądaniem odrzucenia proponowanych poprawek do Traktatów o funkcjonowaniu UE. Nie będzie zjednoczonej Europy bez suwerennych państw narodowych.

Eurokraci chcą likwidacji państw narodowych

Pięciu radykałów zaproponowało zmiany w Traktatach o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które prowadzą do „federalizacji” Unii Europejskiej. To jednak eufemizm. W rzeczywistości chodzi o powołanie centralnego superpaństwa z biurokratycznie ograniczonymi mechanizmami demokracji. W myśl proponowanych zmian Polska oraz inne kraje Europy powinny wyrzec się swojej suwerenności i podmiotowości na rzecz władzy w Brukseli.

Propozycje zmian przyjęła Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Teraz przedstawione zostaną one europarlamentarzystom, którzy zadecydują o przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego kierujemy do nich petycję, w której domagamy się obrony suwerenności państw UE oraz odrzucenia projektu zmian w traktatach.

Zagrożenia

Co oznacza proponowana zmiana w traktatach?

 • Poważne ograniczenie zasady jednomyślności (prawa weta) w Radzie UE – kraje bardziej ludne będą mogły z łatwością przegłosować mniejsze narody na forum UE,
 • olbrzymi transfer uprawnień z państw narodowych do Brukseli w sprawach takich jak:
  • klimat
  • energetyka
  • bezpieczeństwo
  • gospodarka
  • polityka społeczna
  • polityka zdrowotna
  • edukacja
  • obrona cywilna
 • wzmocnienie TSUE (który już wyrokował przeciwko Polsce np. w sprawie kopalni w Turowie),
 • korekty zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej,
 • genderowa nowomowa zamiast pojęć „kobiety” i „mężczyzny”,
 • wprowadzenie referendum UE, w którym zmiany traktatowe będą mogły się odbywać z pominięciem wszystkich rządów narodowych,
 • zamienienie instytucji Komisji Europejskiej w jeszcze silniejszą „Europejską Egzekutywą”,

Komunista ojcem chrzestnym inicjatywy

W preambule projektu przywołany został Manifest z Ventotene, którego głównym inicjatorem i autorem był włoski komunista Altiero Spinelli. To jego postać jest inspiracją dla odnowy Unii Europejskiej po Brexicie, który był wstrząsem dla zwolenników Federacji.

W Manifeście pojawiło się wiele tez radykalnej lewicy znanych z sowieckiej propagandy, m.in. obwiniono „ideologię niepodległości narodowej” o obydwie wojny światowe. Autorzy dokumentu za warunek postępu uważali dążenie do „ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe”. Autor manifestu z Ventotene uważał, że federacja taka, jako przeciwieństwo narodowej tradycji chrześcijańskiej Europy, powstać może na zgliszczach dawnego europejskiego porządku opartego o państwa narodowe.

Manifest Spinelliego to założenia powojennej rewolucji socjalistycznej, która postuluje, że „prywatna własność ma być likwidowana, ograniczana, korygowana”. Włoski komunista entuzjastycznie podchodził do pomysłu dyktatury (którą w istocie chcą dziś zaprowadzić eurofederaliści), bowiem jak sam pisał „dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego – nową, prawdziwą demokrację”. Prawdziwa demokracja nigdy nie może być zaprowadzana przez scentralizowane ośrodki, opierać się o marksistowskie założenia ideologiczne i walczyć z tożsamością narodową.

Altiero Spinelli – Włoska Partia Komunistyczna, Europejski Ruch Federalistyczny

Obrońmy suwerenność Polski

Nie chcemy, aby polska tożsamość narodowa rozpłynęła się w europejskiej, socjalistycznej utopii zaplanowanej przez grupkę radykałów z Brukseli.

Chcemy silnej i niepodległej Polski współpracującej z innymi narodami Wspólnoty na zasadach partnerskich.

Zgadasz się? Podpisz petycję!