Vážený Paní Roberta Metsola
Předsedkyně Evropského parlamentu

Vážený Poslanci Evropského parlamentu

Vážené dámy a pánové,

Evropská unie byla založena jako společenství svrchovaných národů, které chtějí prostřednictvím spolupráce dosáhnout míru na kontinentu a zajistit volný pohyb osob a zboží za účelem budování evropské prosperity. Klíčový předpoklad této spolupráce, totiž respektování suverenity členských států Společenství, chtějí poslanci Evropského parlamentu narušit návrhem na změnu Smluv o fungování Evropské unie.

Projekt vypracovalo pět poslanců Evropského parlamentu z Belgie a Německa (Guy Verhofstadt z frakce Obnovme Evropu, prof. Sven Simon z frakce Evropské lidové strany, Gabriele Bischoffová – místopředsedkyně frakce Socialistů a demokratů, Daniel Freund z frakce Zelených a Helmut Scholz z frakce Levice). Důsledkem realizace tohoto projektu bude zrušení suverenity národních států a vytvoření evropského superstátu.

Návrh změn Smluv o EU obsahuje 267 změn Smluv o EU, které mimo jiné zahrnují rozšíření pravomocí EU v oblasti politiky klimatu, energetiky, bezpečnosti, hospodářství nebo sociální politiky. Předpokládá také úpravu legislativních postupů EU, posílení úlohy Soudního dvora EU a revizi pravidel pro provádění zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Návrh pěti poslanců schválil 25. října výbor Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti a bude projednán v Evropském parlamentu.

Nejnebezpečnější z navrhovaných změn je zrušení zásady jednomyslnosti při hlasování v Radě Evropské unie o některých oblastech fungování EU. V praxi to povede k tomu, že národní státy budou zbaveny autonomie a možnosti vyjadřovat se k otázkám, které mají zásadní význam pro jejich budoucnost. V důsledku toho mohou plně dominovat nejbohatší země západní Evropy, které budou moci hlasovat pro iniciativy nevýhodné pro menší a chudší země střední a jižní Evropy.

Ohlášený projekt má také ideologický nádech. Převládá v něm krajně levicová rétorika. Jeho projevem je volání po odstranění přesného rozdílu mezi dvěma biologickými pohlavími „žena a muž“ a jeho nahrazení „sociokulturním pohlavím“, které se skrývá pod anglickým slovem „gender“. Snaha bojovat proti biologickému rozdělení pohlaví vnese do práva EU zmatek, diskriminační praktiky a zdravotní rizika pro osoby trpící poruchami pohlavní identity. Může také vést k postihu těch, kteří obhajují definici biologického pohlaví. Proti tomu důrazně protestujeme.

Transformace, kterou navrhují levicoví radikálové, znamená faktickou likvidaci Evropské unie založené na společenství nezávislých národů spolupracujících na základě jednomyslnosti a konsensu. Místo ní by vznikly Spojené státy evropské s nepodřízenými státy Eurolandu, jejichž vnitřní a vnější politiku by z Bruselu řídili lidé, jejichž zájmy jsou často v rozporu se zájmy národních států. Žádáme vás proto, abyste navrhované změny Smluv o fungování EU zamítli. Bez suverénních národních států nebude sjednocená Evropa existovat.

Eurokraté chtějí zrušit národní státy

Pět radikálů navrhlo změny smluv o fungování Evropské unie, které vedou k „federalizaci“ Evropské unie. Jedná se však o eufemismus. Ve skutečnosti jde o vytvoření centrálního superstátu s byrokraticky omezenými demokratickými mechanismy. Podle navrhovaných změn by se naše vlast a další evropské země měly vzdát své suverenity a subjektivity ve prospěch bruselské moci.

Návrhy změn přijal Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Nyní budou předloženy poslancům Evropského parlamentu, kteří budou rozhodovat o budoucnosti Evropské unie. Proto je žádáme, aby bránili suverenitu států EU a odmítli návrhy změn smluv.

Nebezpečí

Co znamená navrhovaná změna smluv?

 • Výrazné omezení principu jednomyslnosti (právo veta) v Radě EU – několik nejlidnatějších zemí bude moci snadno přehlasovat mnoho menších států v EU,
 • Obrovský přesun pravomocí z národních států do Bruselu v otázkách, jako jsou:
  • klima
  • energetika
  • bezpečnost
  • ekonomika
  • sociální politika
  • politika zdravotnictví
  • vzdělání
  • civilní obrana
 • posílení SDEU (který již v minulosti rozhodl v neprospěch různých států v souladu s převládající ideologií nebo aniž by v daném případě měl smluvní delegaci),
 • revize pravidel pro provádění zahraniční politiky EU,
 • genderová „novomluva“ namísto pojmů „žena“ a „muž“,
 • zavedení referenda o EU, v němž by se mohly provádět změny smluv, které by obešly všechny národní vlády,
 • přeměnit instituci Evropské komise v ještě mocnější „evropskou exekutivu“,

Komunistický kmotr iniciativy

Preambule projektu připomíná Ventotenský manifest, jehož hlavním iniciátorem a autorem byl komunista Altiero Spinelli. Právě jeho postava je inspirací pro obnovení Evropské unie po brexitu, který byl pro stoupence federace šokem.

Manifest obsahuje mnoho tvrzení radikální levice známých ze sovětské propagandy, včetně obviňování „ideologie národní nezávislosti“ z obou světových válek. Autoři dokumentu označili za podmínku pokroku snahu o „definitivní zrušení rozdělení Evropy na národní státy“. Autor Ventotenského manifestu si uvědomoval, že taková federace jako protiklad národní křesťanské tradice Evropy může vzniknout na troskách starého evropského řádu založeného na národních státech.

Spinelliho manifest představuje principy poválečné socialistické revoluce, která postuluje, že „soukromé vlastnictví má být zrušeno, omezeno a napraveno“. Tento italský komunista byl nadšen myšlenkou diktatury (kterou dnes chtějí zavést eurofederalisté), protože, jak sám napsal, „diktatura revoluční strany vytvoří nový stát a kolem něj novou, skutečnou demokracii“. Skutečná demokracie však nikdy nemůže být nastolena centralizovanými centry, vycházet z marxistických ideologických předpokladů a bojovat proti národní identitě.

Altiero Spinelli – Italská komunistická strana, Evropské federalistické hnutí

Braňme suverenitu našich zemí.

Nechceme, aby se naše národní identita rozplynula v evropské socialistické utopii, kterou plánuje parta bruselských radikálů.

Chceme silnou a nezávislou vlast, která bude spolupracovat s ostatními národy Společenství.

Souhlasíte? Podepište petici!