Vážený P. Charles Michel

Předseda Evropské rady

Šéfové států a vlád zemí Evropské Unie

Vážení,

Evropská unie vznikla jako společenství suverénních národů, které si přejí dosáhnout míru na kontinentu prostřednictvím spolupráce a zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb s cílem budovat prosperitu Evropy. Klíčový předpoklad této spolupráce, tedy respektování suverenity členských států Evropského společenství, může být zničen změnou smluv EU v podobě navrhované v usnesení Evropského parlamentu z listopadu 2023.

Důsledkem realizace projektu připraveného pěti europoslanci z Belgie a Německa bude zrušení suverenity národních států a vytvoření evropského superstátu.

Projekt zajišťuje 267 dodatků ke smlouvám EU, které zahrnují zrušení práva veta v 10 oblastech, které jsou naprosto zásadní pro nezávislost, suverenitu a sebeurčení národů – v oblasti ochrany hranic, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, přeshraniční infrastruktura, průmysl, zdravotní politika, měnová politika, ochrana klimatu, rodinné právo a vzdělávání.

Navrhovaná reforma tedy de facto zruší Evropskou unii založenou na společenství svobodných, nezávislých, suverénních národů, které spolupracují na základě jednomyslnosti a konsensu. Na jejím místě vznikne centralizovaný evropský stát s eurolandy – státy zbavenými subjektivity, jejichž vnitřní a vnější politiku bude možné vytvářet mimo hranice země a nezávisle na vůli vlastních obyvatel.

Projekt 5 europoslanců přijal Evropský parlament v listopadu 2023, ale rozhodnutí Evropského parlamentu je jen začátkem procedury změny smluv EU, se kterou budou muset souhlasit všechny země EU. Nyní je rozhodnutí o budoucnosti projektu ve vašich rukou.

Proto vás žádáme, abyste respektovali a bránili suverenitu členských států Evropské unie a odmítli změny smluv EU navrhované Evropským parlamentem.

Bez suverénních národních států nebude sjednocená Evropa!

Obyvatelé států Evropské Unie

Eurokraté chtějí zrušit národní státy

Pět zastánců radikální federalizace Evropské unie předložilo návrh 267 dodatků ke smlouvám o EU. Jeho znění v současné podobě bude znamenat úplnou likvidaci suverenity členských států Evropské unie. Rozhodnutí, která jsou pro život zemí EU klíčová, budou přijímána na fóru EU a národní zájem a vůle většiny společností v jednotlivých zemích nebude mít žádný význam. Podle navrhovaných změn se všechny země EU v praxi zcela vzdají své suverenity a subjektivity.

Projekt již schválil Evropský parlament v listopadu 2023. Začala dlouhá procedura novelizace smluv EU, v níž budou mít rozhodující slovo lídři členských zemí. Proto jim posíláme petici, v níž žádáme obranu suverenity členských zemí EU a zamítnutí návrhů změn smluv.

Nebezpečí

Co znamená navrhovaná změna smluv?

Návrh reformy smluv o EU předpokládá zrušení principu jednomyslnosti (práva věta) v Evropské radě a Radě Evropské unie. Žádná ze zemí proto nebude moci blokovat řešení, která jsou zcela v rozporu s jejich vlastními národními zájmy a vůlí jejich občanů.

Po reformě smluv nebudou moci země EU samy rozhodovat o takových klíčových aspektech své vlastní politiky, jako jsou:

  • Ochrana hranic
  • Zahraniční politika
  • Bezpečnost a obrana
  • Přeshraniční infrastruktura
  • Průmysl
  • Zdravotní politika
  • Valutová politika
  • Ochrana klimatu
  • Rodinné právo
  • Vzdělávání

Komunistický kmotr iniciativy

Původci a iniciátoři změn se netají, co je jejich účelem a kdo je inspirací pro navrhované změny. Preambule dokumentu odkazuje na Ventotenský manifest italského komunisty Altiera Spinelliho.

Manifest obviňoval z obou světových válek „ideologii národní nezávislosti“. Spinelli proto dospěl k závěru, že podmínkou míru a pokroku v Evropě je „konečné zrušení rozdělení Evropy na národní státy“. Autor manifestu z Ventotene uznal, že taková federace, na rozdíl od národní křesťanské tradice Evropy, může vzniknout na popelu bývalého evropského řádu založeného na národních státech.

Italský komunista byl nadšen myšlenkou diktatury. Přímo napsal, že „diktatura revoluční strany vytvoří nový stát a kolem něj – novou, skutečnou demokracii“.

Strašná vize Spinelliho je právě realizována!

Říkají o tom přímo iniciátoři projektu

Altiero Spinelli – Italská komunistická strana, Evropské federalistické hnutí

Braňme suverenitu národních států

Nechceme, aby identita národů Evropy byla zničena socialistickou utopií realizovanou pod rouškou integrace do EU.

Nesouhlasíme s tím, abychom naše země zbavovali nezávislosti.

Chceme sami rozhodovat o tom, co se děje v naší zemi!

Souhlasíte? Podepište petici!