Gerb. Charles Michel

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai

Gerbiamieji!

Europos Sąjunga buvo sukurta kaip suverenių tautų, siekiančių taikos žemyne ir norinčių bendradarbiavimo keliu užtikrinti laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą bei kurti Europos gerovę, bendrija. Pagrindinė šio bendradarbiavimo prielaida, t. y. pagarba Europos bendrijos valstybių narių suverenitetui, gali būti panaikinta, pakeitus ES sutartis taip, kaip pasiūlyta 2023 m. lapkričio mėnesio Europos Parlamento rezoliucijoje.

Įgyvendinus penkių Europos Parlamento narių iš Belgijos ir Vokietijos parengtą projektą, bus likviduotas nacionalinių valstybių suverenitetas bei sukurta Europos supervalstybė.

Įstatymo projekte numatyti 267 ES sutarčių pakeitimai, apimantys veto teisės panaikinimą 10-yje sričių, kurios yra esminės tautų nepriklausomybei, suverenitetui ir apsisprendimo teisei (sienų apsaugos, užsienio politikos, saugumo ir gynybos, tarpvalstybinės infrastruktūros, pramonės, sveikatos politikos, pinigų politikos, klimato apsaugos, šeimos teisės ir švietimo srityse).

Siūloma reforma bus de facto Europos Sąjungos kaip laisvų, nepriklausomų ir suverenių tautų bendrijos, bendradarbiaujančios vienbalsiškumo ir sutarimo pagrindu, likvidavimas. Vietoj jos bus sukurta centralizuota Europos valstybė su subjektiškumo netekusiomis euro zonos valstybėmis, kurių vidaus ir išorės politiką bus galima nustatyti už šalies ribų, neatsižvelgiant į piliečių valią.

Penkių europarlamentarų pasiūlytą projektą Europos Parlamentas priėmė 2023 m. lapkričio mėn., tačiau Europos Parlamento sprendimas yra tik ES sutarčių keitimo procedūros, kuriai turės pritarti visos ES valstybės, pradžia. Dabar sprendimas dėl tolesnio projekto likimo yra Jūsų rankose.

Prašome Jus branginti ir ginti Europos Sąjungos valstybių narių suverenumą ir atmesti Europos Parlamento pasiūlytus ES sutarčių pakeitimus.

Nebus vieningos Europos be suverenių nacionalinių valstybių!

Europos Sąjungos šalių piliečiai

Eurokratai nori panaikinti tautines valstybes

Penki radikalios Europos Sąjungos federalizacijos šalininkai pasiūlė 267 ES sutarčių pakeitimų projektą. Jo įsigaliojimas dabartine forma reikš visišką Europos Sąjungos valstybių narių suvereniteto likvidavimą. Svarbūs ES šalių gyvenimą liečiantys sprendimai bus priimami ES susitikimuose, o nacionaliniai interesai ir daugumos atskirų šalių visuomenių valia nebus svarbi. Remiantis siūlomais pakeitimais, visos ES šalys praktiškai visiškai atsisakys savo suvereniteto ir subjektiškumo.

Europos Parlamentas jau priėmė projektą 2023 m. lapkričio mėn. Prasidėjo ilga ES sutarčių keitimo procedūra, kurioje lemiamą balsą turės valstybių narių vadovai, todėl į juos kreipiamės su peticija, kurioje reikalaujame ginti ES valstybių narių suverenitetą ir atmesti sutarčių pakeitimų projektą.

Grėsmė

Ką reiškia siūlomas sutarčių pakeitimas?

ES sutarčių pakeitimo projekte numatoma panaikinti vienbalsiškumo principą (veto teisę) Europos Vadovų Taryboje ir Europos Sąjungos Taryboje. Tuomet nei viena šalis negalėtų blokuoti visiškai jos nacionaliniams interesams ir piliečių valiai prieštaraujančių sprendimų.

Pakeitus sutartis, ES šalys negalės priimti sprendimų dėl tokių svarbių savo politikos aspektų, kaip:

  • sienų apsauga
  • užsienio politika
  • saugumas ir gynyba
  • tarpvalstybinė infrastruktūra
  • pramonė
  • sveikatos politika
  • pinigų politika
  • klimato apsauga
  • šeimos teisė
  • švietimas

Šios iniciatyvos krikštatėvis yra komunistas

Pokyčių kūrėjai ir iniciatoriai neslepia savo tikslo ir siūlomų idėjų įkvėpėjo. Dokumento preambulėje cituojamas italų komunisto Altiero Spinelli Ventotene manifestas.

Manifeste dėl dviejų pasaulinių karų kaltinama „nacionalinės nepriklausomybės ideologija“. Spinelli padarė išvadą, kad taikos ir pažangos Europoje sąlyga yra „galutinis Europos padalijimo į tautines valstybes panaikinimas“. Ventotene manifesto autorius manė, kad tokia federacija, kaip priešingybė krikščioniškosios Europos nacionalinei tradicijai, gali būti sukurta ant senosios Europos tvarkos, pagrįstos tautinėmis valstybėmis, griuvėsių.

Italijos komunistas entuziastingai vertino diktatūros idėją. Jis atvirai rašė, kad „revoliucinės partijos diktatūra sukurs naują valstybę, o aplink ją – naują, tikrą demokratiją”.

Realizuojama pavojinga Spinelli vizija!

Projekto iniciatoriai tai teigia atvirai

Altiero Spinelli – Italijos komunistų partija, Europos federalistų judėjimas

Ginkime nacionalinių valstybių suverenitetą

Nenorime, kad socialistinė utopija, įgyvendinama prisidengiant ES integracija, panaikintų Europos tautų identitetą.

Nesutinkame, kad mūsų valstybėms būtų atimta nepriklausomybė.

Norime patys nuspręsti, kas vyksta mūsų šalyje!

Sutinkate? Pasirašykite peticiją!