Gerb. Roberta Metsola

Europos Parlamento pirmininkė

Gerb. Europos Parlamento nariai

Gerbiamieji,

Europos Sąjunga buvo įkurta kaip suverenių tautų bendrija, bendradarbiavimo būdu siekianti užtikrinti taiką žemyne ir laisvą asmenų bei prekių judėjimą Europos gerovės kūrimui. Pagrindinę šio bendradarbiavimo prielaidą, t. y. pagarbą Bendrijos valstybių narių suverenitetui, planuoja sugriauti EP nariai, pasiūlę iš dalies pakeisti sutartis dėl Europos Sąjungos funkcionavimo.

Įstatymo projektą parengė penki Europos Parlamento nariai iš Belgijos ir Vokietijos (Guy Verhofstadt iš „Atnaujinti Europą“ frakcijos, Europos liaudies partijos atstovas prof. Sven Simon, Socialistų ir demokratų frakcijos pirmininko pavaduotoja Gabriele Bischoff, Žaliųjų frakcijai atstovaujantis Daniel Freund bei Helmut Scholz iš Kairiųjų frakcijos). Šio projekto įgyvendinimo pasekmės bus nacionalinių valstybių suvereniteto panaikinimas ir Europos supervalstybės sukūrimas.

Europos Sąjungos sutarčių pakeitimų projekte numatytos 267 pataisos, kurios visų pirma apima ES kompetencijos klimato politikos, energetikos, saugumo, ekonomikos ir socialinės politikos srityse išplėtimą. Jame taip pat numatyta keisti ES teisėkūros procedūras, stiprinti ES Teisingumo Teismo vaidmenį ir koreguoti taisykles, kuriomis reglamentuojamas ES užsienio ir saugumo politikos vykdymas. Spalio 25 d. penkių EP narių pasiūlymą patvirtino Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas ir jis bus svarstomas Europos Parlamente.

Pavojingiausia iš siūlomų pataisų yra vienbalsiškumo taisyklės, balsuojant Europos Sąjungos Taryboje dėl kai kurių ES veikimo sričių, panaikinimas. Praktiškai toks pakeitimas atims iš nacionalinių valstybių jų autonomiją ir balsą, sprendžiant jų ateičiai svarbius klausimus. Taip gali būti pasiektas visiškas turtingiausių Vakarų Europos šalių dominavimas, kadangi jos galės balsavimo keliu primesti mažesnėms ir skurdesnėms Vidurio ir Pietų Europos šalims nepalankias iniciatyvas.

Pateiktas projektas taip pat turi ideologinį atspalvį. Jame vyrauja kraštutinių kairiųjų retorika. Ji matoma reikalavime pašalinti tikslų dvi biologines lytis („moterį ir vyrą“) skiriantį terminą ir pakeisti jį „socialine ir kultūrine lytimi“, kuri yra paslėpta po anglišku terminu „gender“. Bandymas kovoti su biologiniu skirstymu į dvi lytis įves į ES teisę sumaištį, diskriminacinę praktiką ir grėsmę žmonių, kenčiančių nuo lytinės tapatybės sutrikimų, sveikatai. Tai taip pat gali baigtis bausme tiems, kurie gina biologinės lyties apibrėžimą. Mes griežtai protestuojame prieš tai.

Kairiųjų radikalų siūloma pertvarka – tai iš tikrųjų Europos Sąjungos, pagrįstos nepriklausomų tautų bendruomene, kuri bendradarbiauja vienbalsiškumo ir sutarimo pagrindu, likvidavimas. Vietoj jos būtų sukurtos Jungtinės Europos Valstijos, kurias sudarytų tapatybės netekusios euro zonos valstybės, kurių vidaus ir išorės politiką iš Briuselio kontroliuotų asmenys, kurių interesai dažnai prieštarauja nacionalinių valstybių interesams. Todėl prašome Jūsų atmesti siūlomus sutarčių dėl ES veikimo pakeitimus. Nebus vieningos Europos be suverenių nacionalinių valstybių.

Eurokratai nori panaikinti tautines valstybes

Penki radikalai pasiūlė sutarčių dėl Europos Sąjungos funkcionavimo pakeitimus, kurie lemtų Europos Sąjungos „federalizaciją“. Tai tik eufemizmas. Iš tikrųjų kalbama apie centrinės supervalstybės su biurokratiškai ribotais demokratiniais mechanizmais sukūrimą. Pagal siūlomus pakeitimus mūsų tėvynė ir kitos Europos šalys turėtų atsisakyti savo suvereniteto ir statuso, perduodamos tai valdžiai Briuselyje.

Pasiūlymus priėmė Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas. Dabar jie bus pristatyti EP nariams, kurie nuspręs dėl Europos Sąjungos ateities, todėl siunčiame jiems peticiją, kurioje reikalaujame ES šalių suvereniteto ginimo ir sutarčių pakeitimų projektų atmetimo.

Grėsmės

Ką reiškia siūlomas sutarčių pakeitimas?

 • Rimtas vienbalsiškumo taisyklės (veto teisės) apribojimas ES Taryboje – kelios daugiausiai gyventojų turinčios šalys galės lengvai pralenkti daugelį mažesnių ES valstybių.
 • Didžiulis nacionalinių valstybių įgaliojimų perdavimas Briuseliui tokiais klausimais kaip:
  • klimatas,
  • energija,
  • saugumas,
  • ekonomika,
  • socialinė politika,
  • sveikatos politika,
  • švietimas,
  • civilinė sauga
 • ESTT (kuris jau praeityje yra priėmęs sprendimus prieš skirtingas valstybes, remdamasis dominuojančia ideologija arba be sutartyse apibrėžto įgaliojimo konkrečioje byloje) sustiprinimas.
 • ES užsienio politikos vykdymo taisyklių  koregavimas.
 • Naujoji „gender“ terminą naudojanti kalba vietoj sąvokų „moteris“ ir „vyras“.
 • ES referendumo, kuriame Sutartis galėtų būti keičiama be visų nacionalinių vyriausybių įvedimas.
 • Europos Komisijos institucijų pavertimas dar stipresne „Europos vykdomąja valdžia“.

Iniciatyvos krikštatėvis – komunistas

Projekto preambulėje minimas Ventotenės manifestas, kurio pagrindinis iniciatorius ir autorius buvo komunistas Altiero Spinelli. Būtent jo asmenybė yra įkvėpimas Europos Sąjungos atsinaujinimui po „Brexit“, kuris sukėlė šoką federacijos rėmėjams.

Manifeste yra daug radikaliųjų kairiųjų, gerai žinomų iš sovietinės propagandos, teiginių, visų pirma dėl abiejų pasaulinių karų kaltinama „nacionalinės nepriklausomybės ideologija“. Dokumento autoriai pažangos sąlyga laiko siekį „galutinai panaikinti Europos padalijimą į nacionalines valstybes“. Ventotenės manifesto autorius pripažino, kad tokia federacija, kaip priešingybė krikščioniškosios Europos nacionalinei tradicijai, gali būti sukurta ant senosios Europos tvarkos, pagrįstos tautinėmis valstybėmis, pelenų.

Spinelli manifestas yra pokario socialistinės revoliucijos prielaida, kuri teigia, kad „privati nuosavybė turi būti likviduota, apribota, pataisyta”. Šis Italijos komunistas entuziastingai vertino diktatūros idėją (kurią iš esmės šiandien nori įvesti eurofederalistai), nes, kaip jis pats rašė, „revoliucinės partijos diktatūra sukurs naują valstybę, o aplink ją – naują, tikrą demokratiją“. Tačiau tikrosios demokratijos niekada negali sukurti centralizuoti centrai, besiremiantys marksistinėmis ideologinėmis prielaidomis ir kovojantys prieš tautinę tapatybę.

Altiero Spinelli – Italijos komunistų partija, Europos federalistų judėjimas

Ginkime savo šalių suverenitetą

Nenorime, kad mūsų nacionalinis identitetas ištirptų Europos socialistinėje utopijoje, kurią suplanavo grupė radikalų iš Briuselio.

Norime stiprios ir nepriklausomos tėvynės, bendradarbiaujančios su kitomis Bendrijos tautomis partnerystės pagrindu.

Sutinkate? Pasirašykite peticiją!