Charles Michel

predseda Európskej rady

Šéfovia štátov a vlád krajín Európskej Únie

Vážení,

Európska únia vznikla ako spoločenstvo suverénnych národov, ktoré si želajú dosiahnuť mier na kontinente prostredníctvom spolupráce a zabezpečiť voľný pohyb osôb, tovaru a služieb s cieľom budovať prosperitu Európy. Kľúčový predpoklad tejto spolupráce, teda rešpektovanie suverenity členských štátov Európskeho spoločenstva, môže byť zničený zmenou zmlúv EÚ v podobe navrhovanej v uznesení Európskeho parlamentu z novembra 2023.

Dôsledkom realizácie projektu pripraveného piatimi europoslancami z Belgicka a Nemecka bude zrušenie suverenity národných štátov a vytvorenie európskeho superštátu.

Projekt zabezpečuje 267 dodatkov k zmluvám EÚ, ktoré zahŕňajú zrušenie práva veta v 10 oblastiach, ktoré sú absolútne zásadné pre nezávislosť, suverenitu a sebaurčenie národov – v oblasti ochrany hraníc, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, cezhraničná infraštruktúra, priemysel, zdravotná politika, menová politika, ochrana klímy, rodinné právo a vzdelávanie.

Navrhovaná reforma teda de facto zruší Európsku úniu založenú na spoločenstve slobodných, nezávislých, suverénnych národov, ktoré spolupracujú na základe jednomyseľnosti a konsenzu. Na jej mieste vznikne centralizovaný európsky štát s eurolandami – štátmi zbavenými subjektivity, ktorých vnútornú a vonkajšiu politiku bude možné vytvárať mimo hraníc krajiny a nezávisle od vôle vlastných obyvateľov.

Projekt 5 europoslancov prijal Európsky parlament v novembri 2023, no rozhodnutie Európskeho parlamentu je len začiatkom procedúry zmeny zmlúv EÚ, s ktorou budú musieť súhlasiť všetky krajiny EÚ. Teraz je rozhodnutie o budúcnosti projektu vo vašich rukách.

Preto vás žiadame, aby ste rešpektovali a bránili suverenitu členských štátov Európskej únie a odmietli zmeny zmlúv EÚ navrhované Európskym parlamentom.

Bez suverénnych národných štátov nebude zjednotená Európa.

Obyvatelia štátov Európskej Únie

Eurokrati chcú zlikvidovať národné štáty

Piati zástancovia radikálnej federalizácie Európskej únie predložili návrh 267 dodatkov k zmluvám o EÚ. Jeho znenie v súčasnej podobe bude znamenať úplnú likvidáciu suverenity členských štátov Európskej únie. Rozhodnutia, ktoré sú pre život krajín EÚ kľúčové, sa budú prijímať na fóre EÚ a národný záujem a vôľa väčšiny spoločností v jednotlivých krajinách nebude mať žiadny význam. Podľa navrhovaných zmien sa všetky krajiny EÚ v praxi úplne vzdajú svojej suverenity a subjektivity.

Projekt už schválil Európsky parlament v novembri 2023. Začala sa dlhá procedúra novelizácie zmlúv EÚ, v ktorej budú mať rozhodujúce slovo lídri členských krajín. Preto im posielame petíciu, v ktorej žiadame obranu suverenity členských krajín EÚ a zamietnutie návrhov zmien zmlúv.

Riziká

Čo znamená navrhovaná zmena v zmluvách?

Návrh reformy zmlúv o EÚ predpokladá zrušenie princípu jednomyseľnosti (práva veta) v Európskej rade a Rade Európskej únie. Žiadna z krajín preto nebude môcť blokovať riešenia, ktoré sú úplne v rozpore s ich vlastnými národnými záujmami a vôľou ich občanov.

Po reforme zmlúv nebudú môcť krajiny EÚ samy rozhodovať o takých kľúčových aspektoch svojej vlastnej politiky, ako sú:

  • Ochrana hraníc
  • Zahraničná politika
  • Bezpečnosť a obrana
  • Cezhraničná infraštruktúra
  • Priemysel
  • Zdravotná politika
  • Menová politika
  • Ochrana klímy
  • Rodinné právo
  • Vzdelávanie

Komunista je krstným otcom iniciatívy

Pôvodcovia a iniciátori zmien sa netaja, čo je ich účelom a kto je inšpiráciou pre navrhované zmeny. Preambula dokumentu odkazuje na Ventotenský manifest talianskeho komunistu Altiera Spinelliho.

Manifest obviňoval z oboch svetových vojen „ideológiu národnej nezávislosti“. Spinelli preto dospel k záveru, že podmienkou mieru a pokroku v Európe je „konečné zrušenie rozdelenia Európy na národné štáty“. Autor manifestu z Ventotene uznal, že takáto federácia, na rozdiel od národnej kresťanskej tradície Európy, môže vzniknúť na popole bývalého európskeho poriadku založeného na národných štátoch.

Taliansky komunista bol nadšený myšlienkou diktatúry. Priamo napísal, že „diktatúra revolučnej strany vytvorí nový štát a okolo neho – novú, skutočnú demokraciu“.

Strašná vízia Spinelliho je práve realizovaná!

Hovoria o tom priamo iniciátori projektu

Altiero Spinelli – Talianska Komunistická Strana, Európske federalistické hnutie

Bráňme suverenitu národných štátov

Nechceme, aby identita národov Európy bola zničená socialistickou utópiou realizovanou pod rúškom integrácie do EÚ.

Nesúhlasíme s tým, aby sme naše krajiny zbavovali nezávislosti.

Chceme sami rozhodovať o tom, čo sa deje v našej krajine!

Súhlasíte? Podpíšte petíciu!